عقلای مجانینِ مدرن – سایت خبری و تحلیلی فان اسپات

هفته نامه کرگدن – نیما قاسمی: روایات و اشاراتی درباره عقل و جنون از فرهنگ و ادبیات صوفیه و فلسفه متفکران مسلمان تا آثار فیلسوفان غربی در عصر حاضر
یک؛ «شیخ ما گفت: یک شب جماعت خفته بودند و در خانقاه بست، و درهای شارستان بسته، ما با پیر بوالفضل بر سر صُفّه نشسته؛ سخنی می رفت و در معرفت مسئله ای مشکل شد.

 دانشنامه علایی

 

ابن سینا که نزد ما چهره ای محترم و فیلسوف بزرگی است، با یادآوری آن که تکوین و تشریع به هم بسته است، در حقیقت آب به آسیاب همان عارفانی می ریزد که عقل را زائد می انگاشتند و اگر نه زائد، شایسته عده ای عاجز قلمداد می کردند. اگر رهنمودها از ناحیه پروردگار پیشاپیش موجود است، پس عقل هم در بهترین حالت باید چاکر و مخلص باشد و زیاده نپرسد و به ویژه داخل چهارچوب بپرسد.

عقلای مجانینِ مدرن 

مطابق با نقل دوستدار، ابن سینا در بخش الهیات «دانشنامه علایی»، با استناد به آیات قرآن می گوید خداوند نه فقط خالق، بلکه همچنان «هادی» است؛ نه فقط موجودات را خلق کرده، بلکه پیشاپیش اسباب هدایت و رهنمایی آن ها را هم فراهم کرده و در دسترس قرار داده است.

این تجسدهایِ مدرنِ مردانی که به جای انتقاد محتاطانه، «عقل» را یک جا نکوهیدند و دیوانگی را نشانه بارز فرزانگی بازنمودند اکنون سنت ادبی- فلسفی عقل ستیزانه اروپایی را شادمانه دریافته و با انرژی عجیبی ترجمه و نشر می دهند.

 آرامگاه ابوسعید ابوالخیر

او در کتاب «گفتمان فلسفی مدرنیته»، پس از آن که کار منتقدان رادیکال عقل مدرن را معروض اشکالات روش شناختی می بیند و حتی مدعی می شود که فوکو شخصا از مسائل روش شناختی لاینحل پژوهش خود مطلع بوده است، اظهاراتی می کند که می توان آن را آسیب شناسی اجتماعی انتقاد ویرانگرانه از عقل شمرد:

جذبه زیبایی شناسانه در پیامدهای گیج کننده ناشی از ضربه (آگاهی بخش) ظهور می یابد. در هر دو مورد، منشأ تجربه جذبه به درستی قابل تشخیص نیست… در این هیئت فکری که از نیچه تا هایدگر و فوکو ادامه می یابد، آمادگی خاصی برای هیجان زدگی بی دلیل و علتی پدید می آید؛

 فریدریش نیچه

این نشان می دهد که عقل گریزی صوفیه، دست کم از منظر خود آن ها، جایی حد می خورد و متوقف می شد. شاید بتوان تعبیر کرد که حدّ آن را هنجارهای عمومی جامعه تعیین می کرد؛ هنجارهایی که قبول می کردند برای حفظ حداقلی از نظم اجتماعی، مراعات آن ها لازم است و به هر حال، دعوت مردم به بی اعتنایی به آن هنجارها، به صلاح نیست.

عقلای مجانینِ مدرن

 یورگن هابرماس

 فرشته به سبک نقاشی ایرانی متعلق به کتاب ابوسعید ابوالخیر

کانت تنها به تحدید عقل بسنده نکرد، بلکه پیش از آن که محدودیت های عقل را آشکار کند، عارفانی مانند سوئدنبرگ را با زبان طنز نواخته بود که مدعی بودند از راه رویابینی و مکاشفه می توان به خردی عمیق تر دست یافت.

سخن آن ها، همچنان سخن حکمت و فلسفه است اما ماحصلش، اگر جدی گرفته شود، جز خسارت و ویرانی چیز دیگری نیست؛ به ویژه در اقلیم خاورمیانه! با این سابقه فرهنگی، عجیب نیست اگر دانشجویان جوان این مرز و بوم، در این دیوانگی مبین، سحری می یابند که در هیچ سخن عقلانی و معتدلی بازیافتنی نیست.

«بنا به گفته کانت، حکم فلسفی جویای امر نو است؛ و با این حال، هیچ امر نویی را تشخیص نمی دهد، زیرا صرفا همواره همان چیزی را به یاد می آورد که عقل از قبل در موضوع یا ابژه به ودیعه نهاده است… معرفت [بنا به اقرار کانت] در قالب نمادهای تصویری یا ریاضی، هستی را به مثابه شاکله یا طراحی انتزاعی (schema) در اختیار می گیرد و تا ابد تکرار می کند.» (مفهوم روشنگری، ارغنون 12.11، صص 235-237)

بنابر چنین تعارضی معلوم است که با آن رهنمود آسمانی در این نقب زمینی به هیچ جا نه در آسمان می توان رسید و نه در زمین. این را عارفان ما که به جای تکاپوی خرد در سرشان قلب می تپیده، البته فهمیده بودند. اما نه فیلسوفان ما که خردشان در قلبشان می زده است!» (امتناع تفکر در فرهنگ دینی؛ انتشارات خاوران، صص 184- 185)

اهل فلسفه می دانند که سه اثر اصلی کانت، عنوان کلی «نقد عقل» (Kritik der Vernunft) دارد و اشتباه نیست اگر کسی گمان برد که کار اصلی کانت، نقادی عقل بوده است. او می خواست معلوم کند که شایستگی های قوه ای بشری که نامش عقل است چیست؛ تا کجا می توان به آن اعتماد کرد و از کجا به بعد کاری از دستش ساخته نیست.

چنین بازی موهنی با جذبه های مذهبی و زیبای شناسانه اش، به ویژه در بین روشنفکرانی جاذبه یافته است که حاضرند فکر و اندیشه خود را در مذبح نیاز به معنایابی قربانی کنند» (یورگن هابرماس، راه برون رفتی از فلسفه سوژه: خرد ارتباطی در مقابل خرد سوژه- محور؛ از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، لارنس کهون، صفحه 1042)

با این همه، چه در زمان کانت و انتشار آثار مهمش و چه پس از او تا همین امروز، خاک اروپا شاهد است که نمایندگان خردستیزی، همچنان در سنگر خود می جنگند و میدان نبرد را خالی نگذاشته اند.

 بنای آرامگاه بابا لقمان سرخس